Keresési szűrők
Üzleti szabályzat Érvényes: 2012. december 1-től.


A www.apro-hir.hu apró hirdető, mint a Ticominfo Kft. (adatkezelési nyilvántartási azonosító: Cg.06-09012983/2 továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett internetes apró hirdető site domain név alatt, tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a portálon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.
És aki a www.apro-hir.hu apró hirdető oldalra hirdetést, reklámot vagy egyéb anyagot helyez, illetve helyeztet fel (a továbbiakban: Felhasználó), egyben elfogadja jelen üzleti szabályzatot.

I. Általános rendelkezések:

1.) A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

a.) jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;
b.) nem a rovat jellegének megfelelő;
c.) szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;
d.) erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz;
e.) félelemérzetet kelt, fenyeget;
f.) amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék;
g.) pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);
h.) indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
i.) a Ticominfo Kft. megítélése szerint sértheti a www.apro-hir.hu, üzleti partnerei vagy a www.apro-hir.hu szolgáltatásai felhasználóinak jogait;
j.) spam hirdetésnek minősülő szándék felhívása, terjesztése.

2.) Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

a) olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;
b) a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;
c) politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
d) tiltott gyógyszerreklámnak minősül;
e) burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül;
f) külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik;
g) megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik);
h) dohányáru reklám;
i) minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

3.) Jogok és kötelezettségek A Felhasználók jogai és kötelezettségei:

a) Felhasználó tudomásul veszi , hogy a Portálon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.
b) Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóhoz tartozó weboldal üzemeltetése a T-Online jogi személynél elhelyezett saját szerverén történik.
c) Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
d) A www.apro-hir.hu apró hirdető által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel.
e) Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a Ticominfo Kft. által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Ticominfo Kft. kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.
f) A www.apro-hir.hu apró hirdető portálon korlátlan mennyiségű INGYENESEN hirdetést lehet feladni.
h) A regisztrációnál kevés adat határozatlan ideig tárolásra kerül, ennek levételét kérni kell.
e) A Felhasználó elfogadja, hogy a www.apro-hir.hu apró hirdető rendszere tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail címére, a hirdetés feladásának, módosításának, törlésének, az érvényességi idő lejártának, a hirdetésfigyelő aktivitásának tényéről, illetve az apró hirdető portál frissítéséről, fejlesztéséről.
Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

II. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
b) A Szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, a fentiekben meghatározott limiten felül feladásra kerülő magánfelhasználói apróhirdetéseket a www.apro-hir.hu apró hirdető oldalon ne jelenítse meg, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre.
c) A Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államára vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges.
d) A www.apro-hir.hu apró hirdető megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a www.apro-hir.hu apró hirdető által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog a Ticominfo Kft. illeti.
e) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a www.apro-hir.hu oldalon megjelentetett hirdetéseket felhasználja és megjelentesse saját nyomtatott és online kiadványaiban.
f) A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
g) A Szolgáltató arra törekszik , hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.
h) A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

III. Felelősség kizárása:

1.) A www.apro-hir.hu apró hirdető oldalain elhelyezett hirdetések, reklámok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség.
A www.apro-hir.hu apró hirdető portál üzemeltetői kizárják felelősségüket mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a www.apro-hir.hu apró hirdető oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is.
Ez vonatkozik az oldalon elhelyezett reklámokra és egyéb anyagokra is.

2.) A www.apro-hir.hu apró hirdető nem vállal felelősséget:
a) az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
b) az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért;
c) a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
d) a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
e) egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért;
f) felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért;
g) a rendszer használatából adódó károkért,
h) bármely másik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.
A www.apro-hir.hu apró hirdető szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.

IV. Egyéb rendelkezések:

1.) A www.apro-hir.hu apró hirdető üzemeltetői fenntartják maguknak a változtatás jogát mind az általuk üzemeltetett weboldal, mind pedig az azokon szereplő hirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

2.) Fenntartjuk továbbá a hirdetések, reklámok és egyéb, a www.apro-hir.hu apró hirdető oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát az alábbi esetekben:
a) megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
b) jogsértést megvalósító hirdetés;
c) a netikett szabályaival vagy jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
d) duplikált hirdetés (egy hirdetés azonos kategórián belüli, ugyanazon hirdető által történő többszöri feladása)
Egy regisztrált partner csupán egyszer tölthet fel egy adott hirdetést, tehát a regisztrált partner (alhálózatai) sem hirdethetik mindnyájan ugyanazt. XML-es (csoportos) és manuális feltöltés esetén is csak egyszer szerepelhet ugyanazon hirdetés egy kategóriában.
A hirdetések folyamatos ellenőrzés, moderálás alatt állnak. Mindazon hirdetések, melyek megszegik a fent említett szabályokat azonnali törlésre kerülnek.

3.) A hirdetések szöveges részében (a megjegyzésben) csak a hirdetéssel kapcsolatos információk szerepelhetnek.
Telefonszám, e-mail cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele nélkül) nem kerülhet bele ebbe a szövegbe.
A www.apro-hir.hu apró hirdető fenntartja a jogot az ilyen tartalmak törlésére.

4.) Fenntartjuk a www.apro-hir.hu apró hirdető oldalain elhelyezett tartalmak törlésének jogát abban az esetben is, ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú.
A www.apro-hir.hu apró hirdető üzemeltetője a Ticominfo Kft. arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa.

Ticominfo Kft.